Artist: Ewa Irena Polanek
Title:  Glenuig, Moidart
Medium:  Oil
Size: 62cm x 92cm
Price: £2,400

                                                                                               Click to return to Thumbnails                                        View Next image