Artist: Ewa Irena Polanek BA (Hons)
Title: Sanna Bay, Ardnamurchan
Medium: Oil
Size: 77cm x 84cm
Price: £1,600

                                                                                               Click to return to Thumbnails                                        View Next image